خرید خرما جهت تولید الکل

این روزها با شیوع ویروس کرونا در کشور، نیاز به الکل برای ضدعفونی کردن سطوح روز به روز بیشتر می شود. یکی از موادی که از آن الکل تولید می شود خرما است.

از خرمای ضایعاتی جهت تولید الکل استفاده می شود.

مجموعه خرماشاپ اماده ارسال خرمای ضایعاتی به تمام نقاط کشور برای تولید الکل می باشد. خرمای کبکاب یکی از بهترین انواع خرما برای تولید الکل می باشد. این خرما با گوشت و شیره فراوان برای تولید الکل بسیار مناسب می باشد. در زیر نمونه هایی از این خرما را مشاهده می کنید.

جهت سفارش خرما برای تولید الکل با شماره های زیر تماس بگیرید.

09173784750 – 09394273399 فرشچی

چه مقدار خرما ( کیلو ) نیاز دارید و یا چه مقدار برای فروش دارید؟

نوع خرمای مورد نظر خود را بنویسید.

شهر خود را وارد کنید.

اگر خریدار یا فروشنده هستید لطفا تلفن همراه خود را جهت اطلاع از تخفیف های ویژه وارد کنید.

آموزش تولید الکل خرما ( روش های گرفتن الکل از خرما)

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﻟﮑﻞ اﺗﯿﻠﯿﮏ
اﻟﮑﻞ دارای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در ﺻﻨﻌﺖ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ آن اﺷﺎره ﺷـﺪه اﺳﺖ:
– اﻟﮑﻞ ﻃﺒﯽ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻟﮑﻞ ﻃﺒﯽ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﻟﮑﻞ ﺑﺎ ﺧﻠﻮﺻﯿﺖ ۹۶ ﯾـﺎ ۷۰ درﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزار ﻗﺮار ﻣﯽ­ﮔﯿﺮد.ذﯾﻼً ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻋﻤﺪه آن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

• ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﮐﻪ
ﺳﺮﮐﻪ ﻣﺎده­ای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺨﻤﯿﺮ اﺳﯿﺪی اﻟﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺳﺮﮐﻪ دارای ﻣﺼﺎرف ﺧﻮﺑﯽ در ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﻼس ﻧﯿﺰﺻﻮرت ﻣـﯽ­ﮔﯿـﺮد وﻟﯽ در این حالت ﺳﺮﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی دارای ﻣﺰه ﮔﺲ ﺑﻮده و از ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼس اﺑﺘﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺨﻤﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ ﺑﻪ اﻟﮑـﻞ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣـﯽ ﮔـﺮد و ﭘـﺲ از آن اﻟﮑـــﻞ ﻣﺠـــﺪداً ﻣـــﻮرد ﺗﺨﻤﯿـــﺮ اﺳـــﯿﺪی ﻗـــﺮار ﮔﺮﻓﺘـــﻪ و ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ﺳـــﺮﮐﻪ ﻣـــﯽﻧﻤﺎﯾـــﺪ .
در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻼس اﺑﺘﺪا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻟﮑﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺎﻧﮏ ﻫـﺎی ﻧﮕﻬـﺪاری ﭘﻤﭗ ﻣﯽﮔﺮدد. ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﮑﻞ از ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی رﻗﯿﻖ ﺳﺎزی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑـﺎ اﺿﺎﻓﻪﮐﺮدن آب رﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺠـﺎم ﺗﺨﻤﯿـﺮ اﺳـﯿﺪی را ﭘﯿـﺪا ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن ﻣﺨﻤـﺮ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺗﺨﻤﯿـﺮ اﺳـﯿﺪی ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺳـﺮﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﯽﺷـﻮد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻟﮑـﻞ و ﺳـﺮﮐﻪ دو ﻓﺮآﯾﻨـﺪﮐـﺎﻣﻼً ﻣﺠـﺰا ﺑـﻮده و ارﺗﺒـﺎط ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ از ﻧﻈـﺮ ﺣﻔـﻆ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿـﺖ ﺳﺮﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی، اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺮﮐﻪ از ﻣﻼس وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻫـﺮ ﯾـﮏ ﻟﯿﺘﺮ اﻟﮑﻞ، ﺣﺪود ده ﻟﯿﺘﺮ ﺳﺮﮐﻪﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .

• ﻣﺼﺎرف ﻃﺒﯽ
اﻟﮑﻞ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺑـﺰارآﻻت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﻟﮑﻞ ﻣﻮرد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪاز ﻣﺼﺎرف دﯾﮕﺮ اﻟﮑﻞ در ﻃﺐ، اﺳـﺘﻔﺎده در ﺗﺰرﯾﻘـﺎت وﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺼﺎرف داروﺋﯽ اﻟﮑﻞ

اﻟﮑﻞ دارای دو ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ ـ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻼل
اﻟﮑﻞ ﺣﻼل اﮐﺜﺮ ﻣﻮاد داروﺋﯽﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯿﺎﻫـﺎن و ﺑﺮﺧـﯽ ﻣـﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . از این رو ﺑـﺮای اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦﻣﻮاد از ﺑﺪﻧﻪ ﮔﯿﺎه و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از اﻟﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ب ـ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻨﻮان دارو
اﻟﮑﻞ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .

– ﻣﺼﺎرف اﻟﮑﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻒ) ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ
اﻟﮑﻞ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ادﮐﻠﻦ ﻫﺎ، ﻋﻄﺮﻫـﺎ، اﺳـﺎﻧﺲ ﻫـﺎ و دﯾﮕـﺮ ﻣﺤـﺼﻮﻻت آراﯾـﺸﯽ دارای ﮐـﺎرﺑﺮد اﺳـﺖ . اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎرﺑﺮد اﻟﮑﻞ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺣﻼﻟﯿـﺖ آن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .
ب) ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻟﮑﻞ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ . از ﻣﻮارد ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪﺷﻮرﻫﺎ، ﺑﺮاق ﮐﻨﻨﺪه ﻇﺮوف و ﺟﻼ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ج) ﻣﺼﺮف ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﯿﻪﺗﻮﻟﯿﺪ رﻧﮕﻬﺎ
اﻟﮑﻞ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﯽ رﻧـﮓ ﻫـﺎ، ﻻک ﻫـﺎ و ﺟـﻼ دﻫﻨـﺪه ﻫـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮد دارد . اﻟﮑـﻞ در اﯾـﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻼل رزﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﺤﻤـﻞ و ﺣـﻼل رﻧـﮓ دهﻫـﺎ (Pigments) ﮐﺎرﺑﺮد دارد. ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده دﯾﮕﺮ اﻟﮑﻞ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت، اﯾﺠﺎد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺳﻄﻮح ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮراﻓﺰاﯾﺶﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ رﻧﮓ ﯾﺎ ﻻک روی آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
د) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﮑﻞ
اﻟﮑﻞ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از آن ﮐﺎرﺑﺮد دارد .اﻟﮑـﻞ ﺑﻌﻨـﻮان ﻣـﺎده اوﻟﯿـﻪ درﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل (ﺿﺪ ﯾﺦ ﺧﻮدروﻫﺎ ) ، ﮐﻠﺮو ﻓﺮم اﺳﺘﺎﻟﺪﺋﯿﺪﻫﺎ، اﺗﯿﻠﻦ ﮐﻠﺮاﯾﺪ ، ﺑﻮﺗﺎدﯾﻦ ﻫﺎ ، دی اﺗﯿﻞ اﺗﺮ، ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮﻫﺎ ، اﺳﺘﻦ
ه ) اﻟﮑﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ
اﻟﮑﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن اﻟﮑﻞﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ اﮐﺘـﺎن ﺑﻨـﺰﯾﻦ (جایگزینی ﺑﺮای ﻣﺎده اﻓﺰودﻧﯽ MTBE ﺑﺮای ﺑﻨﺰﯾﻦ) و ﯾﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺨـﺸﯽ از ﺑﻨـﺰﯾﻦ ﻣـﺼﺮﻓﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.اﻟﮑﻞﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺼﻮرت ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ETBE ﯾﺎ MTBE ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻓﺰودﻧﯽﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﮑﺎر رود.

روش اول:

– اﺑﺘﺪا ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ اب ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﮔﺮدد اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ۵۰% اب و ۵۰% ﺧﺮﻣﺎ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ دﻣﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ۲۵ درﺟﻪﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻣﺎ ﻗﺪرت ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻗﻨﺪ ﺑـﺎﻻ رﻓﺘـﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪا ﺷﺪن ﻗﻨﺪ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

– ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس ﺗﻔﺎﻟﻪ و ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ از ﺷﯿﺮه ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮددﮐـﻪ ﺷـﯿﺮه رﻗﯿﻖ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺣﺎوی ۴۵% ﻗﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﮐﺎر ۱ ﺗﺎ۲ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﯿﺮه و ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

– در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻪ ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه ﺷﯿﺮه رﻗﯿﻖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷـﯿﺮه ﻫـﺎی رﻗﯿـﻖ ﺷـﺪه در اﯾـﻦ ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻞ و ﺑﺨـﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮه ﻏﻠﯿﻆ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

– در اﯾﻦﻗﺴﻤﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه، ذرات در ﺷﯿﺮه ﺧﺮﻣﺎ را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑـﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺷﯿﺮه ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺷﻔﺎف ﻣﯽ ﺷﻮد.

– در اﯾﻦﻗﺴﻤﺖ ﺷﯿﺮه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در دﯾﮕﻬﺎی ﭘﺨﺖ ﺗﺤﺖ ﺧﻼء ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد۲/۵۴۰ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺟﯿﻮه و زﻣﺎن ﭘﺨﺖ۵-۷۵ درﺟﻪ و ﻓﺸﺎر ۵۶۰ دﻣﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ۸۰ﺳـﺎﻋﺖ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻏﻠﻈﺖﺷﯿﺮه را ﺑﻪ ۷۰% ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .

– ﺷﯿﺮه آﻣﺎده ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ۵ در ﻣﺨﺎزﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷـﺪه ذﺧﯿـﺮه ﻣـﯽ ﮔﺮدد.

– در اﯾﻦﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﯿﺮه در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷﺪه ﺷﺴﺘﻪ و ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮔﺮدد.

– ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﯿﺮه

– ﻣﺨﺰن رﺷﺪ ﻣﺨﻤﺮ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اب و ﻧﯿﺘـﺮات آﻣـﻮ ﻧﯿﻢ و ﺳـﺎﯾﺮﻣـﻮادﮐﻤﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ دررﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮕﺮدد.

– در اﯾﻦﺑﺨﺶ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻫﻤﺰن اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﺨﻤﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﻣـﺪت زﻣﺎن ﻻزم در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ۲,۵ ﺳﺎﻋﺖﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

– در اﯾﻦﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﯿﺮه رﻗﯿﻖ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ۳ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻨﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻗـﺴﻤﺖﮐـﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ۹و ۱۰آﻣﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ . ﻓﺮﻣﻨﺘﻮرﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﺮ را داراﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ( از ﻗﺒﯿﻞ اﮐـﺴﯿﮋن دﻣـﺎ و ….) ﺑﻪ ﺷﯿﺮه ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮﻣﻨﺘﻮرﻫﺎ ۴۵% آب اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷـﯿﺮه و آب ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ۴۵% ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﻗﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﯿﺮه را ﺑﻪ اﻟﮑﻞﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻨﺠﺎ رﺷﺪ ﻣﺨﻤﺮ ﺑﯽ ﻫﻮازی اﺳﺖ ﻫﻤﺰن وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻟﮑﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دارای ۱۰% ﻏﻠﻈﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﯿﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

– دﯾﮕﻬﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮ اوﻟﯿﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎر ﺗﻘﻄﯿﺮ و ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻦ اب را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﻏﻠﻈﺖ اﻟﮑﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۵۰% ﻣﯿﺮﺳﺪ.

– ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه اﻟﮑﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ

– دﯾﮕﻬﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اب ﻣﻮﺟﻮد در اﻟﮑﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ۱۲ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﻏﻠﻈﺖ اﻟﮑﻞ ﺑﻪ ۹۰% ﻣﯽ رﺳﺪ .

– ﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮه اﻟﮑﻞ اﻣﺎده ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ۱۴

– در اﯾﻦﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﮑﻞ در ﺑﻄﺮی ﺷﯿﺸﻪ ای ﻇﺮﻓﯿﺖ ۶۰۰ ﺳﯽ ﺳﯽ ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮔﺮدد.

روش دوم:

ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﺎﻧﻮل از ﺷﺮﺑﺖ ﺧﺮﻣﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺮﺑﺖ ﺧﺮﻣﺎﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﻣﺎی درﺟﻪ ۳و ۴ و ﯾﺎﺧﺮﻣﺎﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﺣﺸﺮات و ﻏﯿﺮه را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دو ﺑﻪﺳﻪ ﺑﺎ آب ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدﯾﻢ و اﻧﺮا روی ﺣﺮارت ﻗﺮار دادﯾﻢ و ﻣﺨﻠﻮط را ﻣﺮﺗﺐ ﻫﻢ زده ﺗﺎﻓﯿﺒﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ و ﻫﺮ ﻣﺎده ﺟﺎﻣﺪ ﻧﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺧﺮﻣﺎ ﻗﺮار دارد ﺟﺪا ﺷﻮد و ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ و ﻗﻨﺪﻫﺎ در آب ﺣﻞ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ آﻧﺮا از ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺧﺮوج ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاد ﻣﻔﯿﺪ ﻗﻨﺪی از ﻣﻮاد، ﺑﻪ ﻣﻮاد اﺿﺎﻓﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺋﯿﻢ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﻫﯿﭻﻣﺎده ﺟﺎﻣﺪی در ﺷﺮﺑﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺳﭙﺲ ﺷﺮﺑﺖ را ﺑﺮ روی ﺣﺮارت ﻗﺮار داده و ﻣﺮﺗﺐﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺻﺎف و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻏﻠﯿﻆ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺷﯿﺮه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی در دﻣﺎی اﺗﺎق ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺧﺮاب ﺷﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ﺑﺮﯾﮑﺲ ﺷﯿﺮه ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺪود ۷۰ درﺟﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ وﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﺎﻧﻮل از ﺷﯿﺮه ﺧﺮﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﮑﺲ آن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ الکلﺷﺮﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﮑﺲ ۱۸-۲۰ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ از ﺷﺮﺑﺖ ﻗﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﮑﺲ ۲۰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺷﯿﺮه ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﮑﺲ ۷۰ آب اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﯾﮑﺲ آن ﺑﻪ ۲۰ ﺑﺮﺳﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺷﺎﻣﻞ ﭘﭙﺘﻮن (۱ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﯿﺘﺮ)، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ دی ﻫﯿﺪروژن ﻓﺴﻔﺎت (۰,۳ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ) و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت (۰,۲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ) اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺨﻤﯿﺮ از ﻣﺨﻤﺮﺳﺎﮐﺎروﻣﺎﯾﺴﺲ ﺳﺮوﯾﺰﯾﻪ (Saccharomyces cerivisiae ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. درﺻﺪ اﻟﮑﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺨﻤﯿﺮی ﭘﺲ از ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮑﻞ ﺳﻨﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.

جهت سفارش خرما برای تولید الکل با شماره های زیر تماس بگیرید.

09173784750 – 09394273399 فرشچی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *